Đại hội của Đảng và của Dân

05/01/2011,05:01:04 | 239 | 0
Lịch sử đã chứng minh khi đất nước có minh quân có những người đứng đầu hết lòng vì nước vì dân thì hiền tài xuất hiện sỹ phu phấn khởi nhân dân hào hứng làm ăn phát đạt ngược lại khi có hỗn quân nịnh thần bọn buôn quan bán chức nắm quyền thì đất nước chỉ suy vong chẳng thể mở mày mở mặt với thiên hạ.

XEM TIẾP

video, tâm sự, giải trí

Viết bình luận


Có thể bạn sẽ thích