NỬA NẠC NỬA MỠ

19/04/2010,08:56:19 | 265 | 2

Đọc hai nguồn tin dưới đây: một trên Blog Mai Thìn và một trên Blog Hoàng Tuấn tôi có mấy ý kiến sau đây:
Một là nội dung điều 3 trong văn bản số 1144 /UBND - NC ngày 14 - 4 - 2010 dùng từ thiếu tế nhị và kém cỏi: "...trả lời cho ông Lê Hoài Lương và các thành phần liên quan". Xin hỏi ở đây là thành phần nào: bóc lột hay bị bóc lột tham nhũng hay chống tham nhũng địa chủ hay bần cố nông tư sản hay tiểu tư sản...?
Hai là cuộc họp bàn giao giữa CT Nguyễn Thanh Mừng với người Phụ trách mới ông Hoàng Ngọc Đình bất thành vì NTM không chịu bàn giao. Có nghĩa Hội quyền Hội VHNT BĐ hiện tại vừa có vua (chủ tịch NTM) thủ tướng (người phụ trách HNĐ) vừa có bí thư (bí thư NTM) trưởng ban tư tưởng văn hoá (Tổng biên tập tạp chí VNBĐ NTM)... Như vậy sự việc càng rối như gà mắc tóc. Tình hình "nửa nạc nửa mỡ" "ái nam ái nữ"  này ở Hội VHNT Bình Định không biết kéo dài bao lâu?


Blog Hoàng Tuấn:

Hội VHNT Bình Định giải quyết những vấn đề tồn tại chuẩn bị Đại hội nhiệm kỳ IV

hoangtuanqn | 18 April 2010 10:05


Buổi làm việc của Giám đốc sở Nội vụ                           ảnh HT     

Chiều ngày 15 - 4- 2010  tại Hội VHNT Bình Định  Giám đốc Sở Nội vụ Lê Văn Minh đã có buổi làm việc: 
Công bố văn bản số 1144 /UBND - NC ngày 14 - 4 - 2010 (V/v giải quyết những vấn đề tồn tại của Hội VHNT tỉnh) do Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Thiện ký gửi cho Hội Văn học - nghệ thuật tỉnh. Trong đó có một số nội dung:

- Giao ông Hoàng Ngọc Đình Phó Chủ tịch Hội VHNT Bình Định  từ ngày 15.4.2010 phụ trách Hội VHNT tỉnh để chủ trì họp BCH Hội VHNT tỉnh xem xét giải quyết đơn khiếu nại của ông Lê Văn Lượng (Lê Hoài Lương) theo quy định của pháp luật về khiếu nại tố cáo và theo Điều lệ Hội và Giao Chánh Thanh tra tỉnh căn cứ kết quả thanh tra phối hợp với Sở tài chính công bố và kết luận trả lời công khai (lần cuối) về kết quả hoạt động tài chính của Hội VHNT tỉnh cho ông Lê Hoài Lương và các thành phần liên quan. Thời gian hoàn thành và báo cáo kết quả về UBND tỉnh trước ngày  20.4.2010.
Cuộc họp có đầy đủ ban Thường vụ (Chủ tịch Hội VHNT Bình Định Nguyễn Thanh Mừng Phó chủ tịch Hoàng Ngọc Đình Ủy viên thường vụ Nguyễn Quốc Hùng) và toàn thể cán bộ viên chức Hội...

Giám đốc Sở nội vụ phát biểu mong các đồng chí thường vụ đoàn kết giúp đỡ giải quyết những vấn đề tồn tại của Hội VHNT tỉnh chuẩn bị cho Đại hội Hội VHNT Bình Định nhiệm kỳ IV xứng đáng với mỹ từ "Đất Võ Trời Văn"


Nhà thơ Nguyễn Thanh Mừng chủ tịch Hội VHNT Bình Định khai mạc Triển lãm tranh
Nhà thơ Nguyễn Thanh Mừng chủ tịch Hội Tổng biên tập tạp chí Văn Nghệ Bình Định phát biểu mong toàn thể các bộ viên chức cơ quan Hội cùng với đ/c Phó chủ tịch Hoàng Ngọc Đình hoàn thành công việc để báo cáo báo cáo kết quả về UBND tỉnh trước ngày  20.4.2010...

Riêng HT mong sao mọi việc được giải quyết nhanh chóng theo Điều lệ Hội VHNT để sớm tiến hành Đại hội VHNT Bình Định nhiệm kỳ IV thắng lợi anh em văn nghệ Bình Định vui cười hớn hở...sáng tác những tác phẩm hay có giá trị theo tinh thần của Nghị quyết 23/NQ/TW của Bộ Chinh trị về "Tiếp tục xây dựng và phát triển VHNT trong thời kỳ mới" ...


Blog Mai Thìn:

Hội VHNT Bình Định chính thức có lãnh đạo mới


Mấy ngày qua nhiều người sốt ruột muốn biết thông tin về các cuộc họp BCH Hội VHNT Bình Định trong ngày 14-4- 2010. Điện thoại maithin reo liên tục và có lúc phải tắt máy vì hết pin. Để đỡ tốn tiền điện thoại của mọi người và tránh tình trạng "tam sao thất bổn" khi phải nói qua
dây thép maithin xin thông tin cho rõ chứ không  hề có ý nào khác.


15h 30 ngày 14 - 4 - 2010 tại Hội VHNT Bình Định BCH hội VHNT tỉnh đã có cuộc họp để nghe Công bố quyết định về nhân sự lãnh đạo mới của Hội VHNT Bình Định.

Tại cuộc họp Giám đốc Sở Nội vụ Lê Văn Minh đã đọc văn bản số 1144 /UBND - NC ngày 14 - 4 - 2010 (V/v giải quyết những vấn đề tồn tại của Hội VHNT tỉnh) do Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Thiện ký gửi cho Hội Văn học - nghệ thuật tỉnh. Nội dung văn bản:

..."Căn cứ Kết luận số 212 - KL/TU ngày 06/01/2010 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại Hội nghị lần thứ 61 Chủ tịch UBND tỉnh giao ông Hoàng Ngọc Đình Phó Chủ tịch phụ trách Hội VHNT tỉnh Giám đốc Sở Nội vụ và Chánh Thanh tra tỉnh thực hiện nhiệm vụ sau:

•1.    Giám đốc Sở Nội vụ công bố Quyết định số 777/ Q Đ-CTUBND ngày 14/4/2010 của UBND tỉnh Bình Định v/v giao nhiệm vụ cho ông Hoàng Ngọc Đình Phó Chủ tịch phụ trách Hội VHNT tỉnh Bình Định và hướng dẫn các thủ tục bàn giao nhiệm vụ quản lý điều hành của Hội cho ông Hoàng Ngọc Đình.

•2.    Giao Phó Chủ tịch phụ trách Hội VHNT tỉnh chủ trì họp BCH Hội VHNT tỉnh xem xét giải quyết đơn khiếu nại của ông Lê Văn Lượng theo quy định của pháp luật về khiếu nại tố cáo và theo Điều lệ Hội.

•3.    Giao Chánh Thanh tra tỉnh căn cứ kết quả thanh tra phối hợp với Sở tài chính công bố và kết luận trả lời công khai (lần cuối) về kết quả hoạt động tài chính của Hội VHNT tỉnh cho ông Lê Hoài Lương và các thành phần liên quan.

Thời gian hoàn thành và báo cáo kết quả về UBND tỉnh trước ngày 20 - 4 - 2010.

Thủ trưởng các cơ quan liên quan phối hợp thực hiện."...

Thừa ủy nhiệm của Chủ tịch tỉnh ông Lê Văn Minh Giám đốc Sở Nội vụ cũng đã đọc Quyết định số 777 /QĐ- CTUBND ngày 14 - 4 - 2010 (v/v giao phụ trách Hội VHNT tỉnh Bình Định) nội dung:


"...CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH


Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ công văn số 1258 - CV/TU ngày 19-3-2010 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy v/v phân công cán bộ;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ


QUYẾT ĐỊNH:


Điều 1
. Giao ông Hoàng Ngọc Đình Phó Chủ tịch Hội VHNT tỉnh phụ trách Hội VHNT tỉnh.

Điều 2. Quyết định này thay thế Quyết định số 571/QĐ - CTUBND ngày 19/3/2010 của Chủ tịch UBND tỉnh.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh Giám đốc Sở nội vụ Thủ trưởng các cơ quan liên quan Hội VHNT tỉnh và ông Hoàng Ngọc Đình chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./."...

 Sau khi nghe công bố quyết định các thành viên Ban chấp hành Hội VHNT Bình Định (vắng 3 thành viên: Trần Thị Huyền Trang Phạm Thanh Trì và Yang Danh) đều hoàn toàn nhất trí với Quyết định này của UBND tỉnh.

Ngay sau cuộc họp này dưới sự hướng dẫn của Giám đốc Sở Nội vụ Ban Thường vụ Hội VHNT tỉnh Bình Định cũng đã tiến hành cuộc họp Bàn giao nhưng đã bất thành do Nhà thơ Nguyễn Thanh Mừng chưa đồng ý.

Tuy vậy chiều ngày 15 - 4- 2010 Giám đốc Sở Nội vụ cũng đã tổ chức công bố Quyết định số 777 /QĐ- CT UBND ngày 14 - 4 - 2010 (v/v giao phụ trách Hội VHNT tỉnh Bình Định) cho toàn thể cán bộ viên chức Văn phòng Hội VHNT tỉnh và hướng dẫn Thường trực Hội làm thủ tục cho ông Hoàng Ngọc Đình - Phó Chủ tịch phụ trách Hội VHNT tỉnh đăng ký chữ ký chủ tài khoản và thông báo chức danh chữ ký số điện thoại làm việc của ông Hoàng Ngọc Đình cho các cơ quan đơn vị liên quan.


Vấn đề Nhà văn Lê Hoài Lương bị khai trừ ra khỏi Hội tại cuộc họp BCH Hội VHNT Bình Định sáng 14 - 4- 2010 (diễn ra tại Phòng họp Chủ tịch UBND tỉnh) Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Thiện cũng  đã có ý kiến chỉ đạo: "đề nghị BCH Hội VHNT tỉnh phải làm lại quy trình kỷ luật anh Lê Hoài Lương và phải xem xét mức độ kỷ luật nhẹ hơn cho anh LHL. Nếu các đồng chí quyết giữ y án với LHL thì sau này dư luận sẽ không tốt. Chúng ta mất đi một cây bút giỏi (...) Hình thức kỷ luật anh LHL là do BCH Hội quyết định nhưng tôi cho rằng giữ anh LHL ở lại Hội thì sẽ tốt hơn để anh LHL tiếp tục cống hiến...".


Với những thông tin này hy vọng miền "đất võ trời văn"  "sóng yên biển lặng"!


video, tâm sự, giải trí

Viết bình luận


Bình luận


vongoctho
    

23/04/2010 05:34:44

lê hoài lượng có tội với hội thì bị kỷ luật.Nếu anh ta muốn xin BCH Hội giảm tội thì
phải làm đơn xin BCH Hội xem xét kèm bản tự kiểm điểm nhận thiếu sót khuyết
điểm.Nếu việc khai trừ là đúng Lê hoài Lượng không còn trong Hôi anh ta vẫn sáng tác chứ sao lai phải hạ kỷ luật thì mới còn viết văn không thì không còn viết văn được.Đánh giá tội trạng là công bằng chứ sao đánh giá tội theo kiểu cảm
tình cá nhân?

...........................

Chào bạn Nguyễn An Nhơn
Thật ra LHL bị khai trừ là do dám vạch trần sự lem nhem về tài chính của ông Chủ tịch hội. Và cách khai trừ là sai trái và mất dân chủ. Do đó rút lại QĐ kỷ luật LHL mới là việc làm đúng.
Chúc bạn vui!

nguyễn an nhơn
    

21/04/2010 14:34:21

lê hoài lượng có tội với hội thì bị kỷ luật.Nếu anh ta muốn xin BCH Hội giảm tội thì
phải làm đơn xin BCH Hội xem xét kèm bản tự kiểm điểm nhận thiếu sót khuyết
điểm.Nếu việc khai trừ là đúng Lê hoài Lượng không còn trong Hôi anh ta vẫn sáng tác chứ sao lai phải hạ kỷ luật thì mới còn viết văn không thì không còn viết văn được.Đánh giá tội trạng là công bằng chứ sao đánh giá tội theo kiểu cảm
tình cá nhân?

Có thể bạn sẽ thích


Database error

ERROR From DB mySQL

DB Error: Database query failed!
» Error No: 1062
» Error detail: Duplicate entry '11700399' for key 'PRIMARY'
» Query: INSERT INTO bd_estore_online_users (id,store_id,sid,uid,username,usertype,ip,last_updated,last_page) VALUES (NULL,'6999','id85414najppvml13lhtas5rp5','0','Guest','0','54.198.52.82','2018-09-23 18:57:41','/a226364/nua-nac-nua-mo.html')